Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar
Slovaquie | Slovaquie 2 | Tchequie | l'Hongrie | Pologne | Lituanie | Latvia | Irlande | Su?de | Finlande | Allemagne | Gr?ce | Autriche | Bulgarie | France | Russie | Ukraine | Estonie | Espagne | Croatie | Notice: Undefined index: holidays in /mnt/cephfs/www/calendar.zoznam.sk/functions.php on line 507 USA

Gréco-catholique - Calendrier religieux 2024

  RSS Gréco-catholique - Calendrier religieux 2024 |  Imprimer cette page

Janvier 2024

1 Lu:Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
2 Ma:Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.
3 Me:Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.
4 Je:Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.
5 Ve:Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika.
6 Sa:Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
7 Di:Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.
8 Lu:Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.
9 Ma:Svätý mučeník Polyeukt.
10 Me:Náš otec svätý Gregor, nysský biskup.
11 Je:Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.
12 Ve:Svätá mučenica Tatiana.
13 Sa:Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.
14 Di:Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. V tento deň sa zakončuje sviatok svätých Bohozjavení.
15 Lu:Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.
16 Ma:Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.
17 Me:Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.
18 Je:Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.
19 Ve:Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.
20 Sa:Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.
21 Di:Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.
22 Lu:Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.
23 Ma:Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.
24 Me:Naša prepodobná matka Xénia Rímska.
25 Je:Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.
26 Ve:Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.
27 Sa:Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.
28 Di:Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.
29 Lu:Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.
30 Ma:Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
31 Me:Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

Février 2024

1 Je:Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón.
2 Ve:Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
3 Sa:Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.
4 Di:Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.
5 Lu:Svätá mučenica Agáta.
6 Ma:Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.
7 Me:Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.
8 Je:Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
9 Ve:Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia.
10 Sa:Svätý mučeník Charalampés.
11 Di:Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.
12 Lu:Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.
13 Ma:Náš prepodobný otec Martinián.
14 Me:Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.
15 Je:Svätý apoštol Onezim.
16 Ve:Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.
17 Sa:Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
18 Di:Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
19 Lu:Svätý apoštol Archippos.
20 Ma:Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
21 Me:Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.
22 Je:Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.
23 Ve:Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.
24 Sa:Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
25 Di:Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
26 Lu:Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
27 Ma:Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
28 Me:Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.
29 Je:

Mars 2024

1 Ve:Spomienka úctyhodných pôstnikov. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
2 Sa:Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.
3 Di:Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.
4 Lu:Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.
5 Ma:Svätý mučeník Konón.
6 Me:Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.
7 Je:Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ď.
8 Ve:Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.
9 Sa:Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey.
10 Di:Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.
11 Lu:Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.
12 Ma:Náš prep. otec a vyz. Teofan Sigrianský. Náš otec sv. Gregor Dialogos, rímsky pápež.
13 Me:Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu.
14 Je:Náš prepodobný otec Benedikt.
15 Ve:Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.
16 Sa:Svätí mučeníci Sabinus a Papas.
17 Di:Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.
18 Lu:Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.
19 Ma:Svätí mučeníci Chryzant a Dária.
20 Me:Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.
21 Je:Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.
22 Ve:Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.
23 Sa:Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.
24 Di:Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.
25 Lu:Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.
26 Ma:Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
27 Me:Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.
28 Je:Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.
29 Ve:Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon.
30 Sa:Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
31 Di:Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.

Avril 2024

1 Lu:Naša prepodobná matka Mária Egyptská.
2 Ma:Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.
3 Me:Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.
4 Je:Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley.
5 Ve:Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.
6 Sa:Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
7 Di:Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.
8 Lu:Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.
9 Ma:Svätý mučeník Eupsychios.
10 Me:Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.
11 Je:Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.
12 Ve:Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.
13 Sa:Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.
14 Di:Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.
15 Lu:Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.
16 Ma:Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.
17 Me:Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.
18 Je:Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.
19 Ve:Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
20 Sa:Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.
21 Di:Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.
22 Lu:Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.
23 Ma:Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.
24 Me:Svätý mučeník Sáva Stratilat.
25 Je:Svätý apoštol a evanjelista Marek.
26 Ve:Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.
27 Sa:Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan.
28 Di:Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.
29 Lu:Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.
30 Ma:Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

Mai 2024

1 Me:Svätý prorok Jeremiáš.
2 Je:Náš otec svätý Atanáz Veľký.
3 Ve:Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera.
4 Sa:Svätá mučenica Pelágia.
5 Di:Svätá a slávna mučenica Irena.
6 Lu:Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.
7 Ma:Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.
8 Me:Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký.
9 Je:Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.
10 Ve:Svätý apoštol Šimon Horlivec.
11 Sa:Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
12 Di:Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.
13 Lu:Svätá mučenica Glykéria.
14 Ma:Svätý mučeník Izidor.
15 Me:Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.
16 Je:Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.
17 Ve:Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.
18 Sa:Svätý mučeník Teodot z Ankyry.
19 Di:Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.
20 Lu:Svätý mučeník Tallelaios.
21 Ma:Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.
22 Me:Svätý mučeník Bazilisk.
23 Je:Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká.
24 Ve:Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.
25 Sa:Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.
26 Di:Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.
27 Lu:Svätý hieromučeník Terapont.
28 Ma:Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.
29 Me:Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.
30 Je:Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.
31 Ve:Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

Juin 2024

1 Sa:Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.
2 Di:Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.
3 Lu:Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.
4 Ma:Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.
5 Me:Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.
6 Je:Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.
7 Ve:Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.
8 Sa:Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna.
9 Di:Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.
10 Lu:Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.
11 Ma:Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.
12 Me:Náš prepodobný otec Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.
13 Je:Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
14 Ve:Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
15 Sa:Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.
16 Di:Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.
17 Lu:Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.
18 Ma:Svätý mučeník Leontios.
19 Me:Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
20 Je:Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.
21 Ve:Svätý mučeník Julián Tarzský.
22 Sa:Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.
23 Di:Svätá mučenica Agripína.
24 Lu:Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
25 Ma:Svätá prepodobný mučenica Febrónia.
26 Me:Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.
27 Je:Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
28 Ve:Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
29 Sa:Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol.
30 Di:Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

Juillet 2024

1 Lu:Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.
2 Ma:Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.
3 Me:Svätý mučeník Hyacint.
4 Je:Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan. Prep. Marta, matka svätého Simeona.
5 Ve:Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
6 Sa:Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.
7 Di:Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.
8 Lu:Svätý veľkomučeník Prokop.
9 Ma:Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.
10 Me:Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Svätí bratia a muč. František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.
11 Je:Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.
12 Ve:Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.
13 Sa:Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup.
14 Di:Po Svätý apoštol Akvila.
15 Lu:Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.
16 Ma:Sv. hieromuč. Aténogenés a jeho 10 učeníci. A pamiatka sv. o. šiestich ekum. snem.
17 Me:Svätá veľkomučenica Marína. Hieromučeník (blahoslavený) Pavol Peter, prešovský biskup.
18 Je:Sv. mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prep. otcovia Andrej - Svorad a Beňadik.
19 Ve:Naša prep. matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.
20 Sa:Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Svätý a slávny prorok Eliáš.
21 Di:Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta.
22 Lu:Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.
23 Ma:Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.
24 Me:Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
25 Je:Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.
26 Ve:Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.
27 Sa:Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár.
28 Di:Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.
29 Lu:Svätý mučeník Kallinik.
30 Ma:Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.
31 Me:Predprazd. Vynesenia úct. a životodarného Pánovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim.

Août 2024

1 Je:Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.
2 Ve:Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana.
3 Sa:Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust.
4 Di:Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
5 Lu:Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios.
6 Ma:Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
7 Me:Svätý prepodobný mučeník Domécius.
8 Je:Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.
9 Ve:Svätý apoštol Matej.
10 Sa:Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec.
11 Di:Svätý mučeník Euplos.
12 Lu:Svätí mučeníci Fótios a Anikét.
13 Ma:Náš prep. otec Maxim Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia.
14 Me:Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodóza, pečerského igumena.
15 Je:Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
16 Ve:Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Svätý muč. Diomédes.
17 Sa:Svätý mučeník Myrón.
18 Di:Svätí mučeníci Flórus a Laurus.
19 Lu:Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.
20 Ma:Svätý prorok Samuel.
21 Me:Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa.
22 Je:Svätý mučeník Agatonik a spoločníci.
23 Ve:Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.
24 Sa:Svätý hieromučeník Eutychés.
25 Di:Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja. Svätý apoštol Títus.
26 Lu:Svätí mučeníci Adrián a Natália.
27 Ma:Náš prepodobný otec Pimen. Hieromučeník (blahoslavený) Metod Dominik, protoihumen michalovskej viceprovincie redemptoristov.
28 Me:Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup. Svätý muč. Gebre Michal, etiópsky presbyter.
29 Je:Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.
30 Ve:Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia.
31 Sa:Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.

Septembre 2024

1 Di:Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prep. otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
2 Lu:Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha.
3 Ma:Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist.
4 Me:Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha.
5 Je:Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.
6 Ve:Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách.
7 Sa:Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont.
8 Di:Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
9 Lu:Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.
10 Ma:Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.
11 Me:Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.
12 Je:Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.
13 Ve:Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža.
14 Sa:Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
15 Di:Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
16 Lu:Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.
17 Ma:Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.
18 Me:Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.
19 Je:Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.
20 Ve:Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.
21 Sa:Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža.
22 Di:Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.
23 Lu:Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
24 Ma:Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.
25 Me:Naša prepodobná matka Eufrozína.
26 Je:Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.
27 Ve:Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl.
28 Sa:Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, český knieža.
29 Di:Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.
30 Lu:Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

Octobre 2024

1 Ma:Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.
2 Me:Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína.
3 Je:Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.
4 Ve:Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský.
5 Sa:Svätá mučenica Charitína.
6 Di:Svätý a slávny apoštol Tomáš.
7 Lu:Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.
8 Ma:Naša prepodobná matka Pelágia.
9 Me:Svätý apoštol Jakub Alfejov.
10 Je:Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.
11 Ve:Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.
12 Sa:Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan.
13 Di:Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.
14 Lu:Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
15 Ma:Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie.
16 Me:Svätý mučeník Longín Stotník.
17 Je:Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.
18 Ve:Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.
19 Sa:Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus.
20 Di:Svätý veľkomučeník Artemios.
21 Lu:Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.
22 Ma:Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.
23 Me:Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.
24 Je:Svätý mučeník Aretas a spoločníci.
25 Ve:Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.
26 Sa:Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.
27 Di:Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.
28 Lu:Svätí muč. Terencius a Neonilla. Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.
29 Ma:Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti nášho prep. otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu.
30 Me:Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.
31 Je:Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach.

Novembre 2024

1 Ve:Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.
2 Sa:Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.
3 Di:Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úct. telo.
4 Lu:Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.
5 Ma:Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.
6 Me:Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.
7 Je:Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.
8 Ve:Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.
9 Sa:Naša prepodobná matka Matróna. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.
10 Di:Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.
11 Lu:Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský.
12 Ma:Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prep. otec Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
13 Me:Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.
14 Je:Svätý a znamenitý apoštol Filip.
15 Ve:Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.
16 Sa:Svätý apoštol a evanjelista Matúš.
17 Di:Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.
18 Lu:Svätí mučeníci Platón a Roman.
19 Ma:Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.
20 Me:Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, konštantínopolský arcibiskup.
21 Je:Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.
22 Ve:Svätý apoštol Filemon a spoločníci.
23 Sa:Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.
24 Di:Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.
25 Lu:Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky.
26 Ma:Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie.
27 Me:Svätý mučeník Jakub Perzský.
28 Je:Prepodobný mučeník Štefan Nový.
29 Ve:Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen.
30 Sa:Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný.

Décembre 2024

1 Di:Svätý prorok Nahum.
2 Lu:Svätý prorok Habakuk.
3 Ma:Svätý prorok Sofoniáš.
4 Me:Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.
5 Je:Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.
6 Ve:Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
7 Sa:Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.
8 Di:Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.
9 Lu:Náš prepodobný otec Patapios.
10 Ma:Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.
11 Me:Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.
12 Je:Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.
13 Ve:Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.
14 Sa:Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.
15 Di:Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
16 Lu:Svätý prorok Aggeus.
17 Ma:Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.
18 Me:Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.
19 Je:Svätý mučeník Bonifác.
20 Ve:Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.
21 Sa:Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána.
22 Di:Svätá veľkomučenica Anastázia.
23 Lu:Desiati svätí mučeníci z Kréty.
24 Ma:Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.
25 Me:Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
26 Je:Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.
27 Ve:Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný.
28 Sa:Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.
29 Di:Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel.
30 Lu:Svätá mučenica Anýzia.
31 Ma:Naša prepodobná matka Melánia Rímska.