Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz gregoriañski - Sierpieñ 2023 - S³owacja


Sierpieñ  VIII.

2023

Pon: Wtó: Œro: Czw: Pi¹: Sob: Nie:
31. 1 Božidara2 Gustáv3 Jerguš4 Dominik Dominika5 Hortenzia6 Jozefína
32.7 Štefánia8 Oskar9 ¼ubomíra10 Vavrinec11 Zuzana12 Darina Dárius Dária13 ¼ubomír
33.14 Mojmír15 Marcela16 Leonard17 Milica18 Elena Helena19 Lýdia20 Anabela
34.21 Jana Johana Noema22 Tichomír23 Filip24 Bartolomej25 ¼udovít26 Samuel27 Silvia
35.28 Augustín29 Nikola Nikolaj30 Ružena31 Nora   

Dni wolne od pracy

29. SierpieñVýroèie Slovenského národného povstania

 

Pamiêtne dni

4. SierpieñDeò Matice slovenskej

 

Prognozy pogody

SierpieñAký je august posledný deò, taká má by celá jeseò.
SierpieñAugust k zime h¾adí a rád vodu cedí.
SierpieñDážï , ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší.
SierpieñÈo august nedopeèie , to september nedovarí.
SierpieñKeï je v prvom augustovom týždni teplo , bude biela zima.
SierpieñKeï august páli , bude páli aj víno.
SierpieñSeverné vetry keï v auguste dujú , opadanie úrody spôsobujú.
SierpieñSeverné vetry v auguste prinášajú stále poèasie.
SierpieñSuchý august - suché víno , mokrý august - vodnaté víno.
SierpieñStrnisko v auguste kto si preoráva , ten sa o rok budúci nadarmo neustáva.
SierpieñSilné mrazy v auguste oznamujú dobrú chví¾u.
SierpieñV auguste ve¾ké rosy zvestujú pekné èasy.
SierpieñVíchristý august - daždivý september.
4. SierpieñHorúèos na sv. Dominika znamená ve¾mi tuhú zimu.
4. SierpieñKeï sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu.
8. SierpieñVietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá štyri dni.
10. SierpieñAk je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
10. SierpieñAk na Vavrinca prší, bude mnoho myší.
10. SierpieñAko Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseò darí.
10. SierpieñÈo Vavrinec uvarí, Bartolomej usmaží.
10. SierpieñKeï je na Vavrinca pekná, teplá chví¾a, nastane i jeseò sedliakovi milá.
10. SierpieñKeï na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
10. SierpieñKeï príde Vavrinec, ber oèi na klinec.
10. SierpieñNa svätého Vavrinca idú oriešky do venca.
10. SierpieñNa svätého Vavrinca švábka /zemiaky/ ide do hrnca.
10. SierpieñPadajú slzy svätého Vavrinca.
10. SierpieñPo Vavrinci drevo už viac nerastie.
10. SierpieñSlneènos na deò Vavrinca hotuje nám dobrého vínca.
10. SierpieñSvätý Vavrinec nesie z po¾a veniec.
10. SierpieñVavrinec našal do vody.
10. SierpieñVavro, Bartolomej dobre prorokujú, keï sú jasní, peknú jeseò, peknú jeseò nám s¾ubujú.
15. SierpieñAk prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
15. SierpieñJasný deò na Nebovzatia Panny Márie s¾ubuje peknú jeseò.
15. SierpieñMatka Boží - hlávky množí.
15. SierpieñMatka Božia varí, svätý Michal dovára.
15. SierpieñNa Nebevzatie Panny Márie prvé oriešky.
15. SierpieñPanenky Márie Nanebevzetí hlávka do kapusty letí.
15. SierpieñPanny Márie narodenie, lastovièiek rozlúèenie.
16. SierpieñNa svätého Rocha zemiakov trocha.
18. Sierpieñ¼an siaty na Helenu máva dlhé vlasy.
20. SierpieñPekná chví¾a na Štefana Krá¾a s¾ubuje radostné oberaèky.
24. SierpieñAk bude pekný Bartolomej, na peknú jeseò máme nádej.
24. SierpieñAký Bartolomej, taká celá jeseò.
24. SierpieñBartolomej svätý odpoludnia kráti.
24. SierpieñNa Bartolomeja každá plánka zrelá.
24. SierpieñNa Bartolomeje nech sedliak žitko seje.
24. SierpieñPovíchrica na Bartolomeja zvestuje ¾ad a sneh.
24. SierpieñPovíchrice èo po Bartolomile prichádzajú, obyèajne ve¾mi prudkými bývajú.
24. SierpieñSvätý Bartolomej ovos láme.
24. SierpieñZrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva.
28. SierpieñAko je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína.
28. SierpieñKol svatého Augustina odcházejí pryè teplé dny.
28. SierpieñOkolo Augustína tiahnu vetry do Budína /èas Budapešti/.
31. SierpieñAký je august posledný deò, taká má by celá jeseò.
SierpieñAk v auguste nieto rosy , môžeme búrku oèakáva.
SierpieñAký je august spoèiatku , taký bude až do konca.

 

Kalendarz miêdzynarodowy

9. SierpieñInternational Day of Indigenous People
12. SierpieñInternational Youth Day
23. SierpieñInternational Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition (UNESCO)

 

Kalendarz muzyczny

1. SierpieñThe Concert for Bangla Desh takes place at Madison Square Garden, 1971
4. SierpieñJohn Lennon points out that "the Beatles are more popular than Jesus", 1966
10. SierpieñIan Anderson (Jethro Tull) is born in Edinburgh, Scotland, 1947
13. SierpieñDan Fogelberg is born in Peoria, Illinois, 1951
15. SierpieñBeatles replace drummer Pete Best with Richard Starkey
15. SierpieñThe Beatles play Shea Stadium in New York, 1965
15. SierpieñWoodstock Festival, Max Yasgur's farm, 1969
26. SierpieñJimi Hendrix gives his last performance at the Isle of Wight, 1970
26. SierpieñJimi Hendrix's Electric Ladyland Studios opens in New York, 1970

 

Kalendarz komputerowy

14. SierpieñFirst Unix-based mallet created, 1954
14. SierpieñIBM PC announced, 1981
22. SierpieñCDC 6600 introduced, 1963
23. SierpieñDEC founded, 1957

 

Kalendarz urodzinowy

1. SierpieñHerman Melville born, 1819
3. SierpieñLenny Bruce dies of a morphine overdose, 1966
8. SierpieñDustin Hoffman born in Los Angeles, 1937
12. SierpieñThomas Mann's Death, 1955
13. SierpieñAnnie Oakley born, 1860
13. SierpieñFidel Castro born, 1927
17. SierpieñMae West born, 1892
18. SierpieñMeriwether Lewis born, 1927
20. SierpieñLeon Trotsky assassinated, 1940
23. SierpieñGene Kelly born, 1912
27. SierpieñLyndon B. Johnson born, 1908
29. SierpieñOliver Wendell Holmes born, 1809, physician & father of the jurist
30. SierpieñJohn W. Mauchly born, 1907

 

Kalendarz historyczny

9. Sierpieñ 1918uznanie èesko-slovenského odboja ako spojenca britskou vládou
12. Sierpieñ 193312.-15. august - v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HS¼S zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
13. Sierpieñ 193312.-15. august - v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HS¼S zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
14. Sierpieñ 193312.-15. august - v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HS¼S zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
15. Sierpieñ 193312.-15. august - v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HS¼S zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
16. Sierpieñ 1938smr Andreja Hlinku
29. Sierpieñ 1944vyhlásenie Slovenského národného povstania
2. Sierpieñ 1945dekrét prezidenta o strate obèianstva Nemcov a Maïarov
13. Sierpieñ 1946komunista Gustáv Husák sa stal predsedom Zboru povereníkov
21. Sierpieñ 1968vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Èeskoslovenska
23. Sierpieñ 196823.-26.august - moskovské "rokovania" medzi L. Brežnevom a èeskoslovenskou delegáciou
26. Sierpieñ 1992predsedovia vlád ÈR a SR v Brne dohodli termín rozdelenia ÈSFR: 1. január 1993
31. Sierpieñ 1995únos prezidentovho syna do Rakúska
Sierpieñ 1916Kyjevský zápis, zjednotenie èeských a slovenských krajanských organizácií v Rusku